Mae’r Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngholeg Menai, gogledd Cymru yn chwarae rhan allweddol wrth drosglwyddo gwybodaeth i’r diwydiant bwyd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Yn ei gwaith gyda phobl sy’n dechrau busnes newydd, BBACh (Busnesau Bach a Chanolig) a chwmnïau cenedlaethol mae gan y Ganolfan adnoddau penodedig sy’n galluogi busnesau bwyd i gael mynediad i gymorth technegol, atebion ymarferol, cyngor ac arweiniad ar feysydd sy’n allweddol i dwf busnesau.

Gall y staff gynorthwyo gydag anghenion eich cwmni, gan gynnwys achredu gan drydydd parti, NPD (datblygu cynnyrch newydd), ail-lunio cynnyrch, hyfforddiant, sefydlu peilot cynhyrchu, systemau diogelwch bwyd a phrofion dadansoddol.

Mae gan y Ganolfan neuaddau prosesu arbennig ar gyfer cig coch, pysgod, cynnyrch llaeth a bwydydd wedi eu paratoi, ac amrywiaeth helaeth o offer peilot a graddfa ddiwydiannol fodern i ymgymryd â phob agwedd ar ddatblygu cynnyrch newydd hyd at lansio’r cynnyrch yn llwyddiannus. Mae’r cyfleusterau hyn

yn caniatáu i gleientiaid gynhyrchu cynnyrch ar raddfa fechan er mwyn sicrhau gwerthiant gan fanwerthwyr a’r defnyddiwr terfynol cyn buddsoddi’n drwm mewn offer.

Gall y tîm gefnogi cwmnïau er cael cymeradwyaeth EHO (Swyddog Iechyd yr Amgylchedd) tra’n cynyddu graddfeydd cynhyrchu sy’n gyson ac yn saff. Mae cwmnïau sefydlog mwy hefyd yn manteisio ar y cyfleusterau hyn trwy gynhyrchu graddfeydd bychain o gynnyrch newydd, gan leihau unrhyw darfu ar eu cynnyrch masnachol yn eu prif safle gynhyrchu.

Gyda’r amcan tymor hir o ddatblygu capasiti prosesu a gweithgynhyrchu busnesau bwyd, rydym yn anelu at ddatblygu enw da Cymru a’r DU am gynhyrchu bwyd a diod arloesol o’r safon orau.

 

foodtechcentre

 

ftc@gllm.ac.uk
01248 383345
@FoodTechCentre1
www.foodtech-llangefni.co.uk