Newyddion

Newyddion

Gweler isod cyfres o newyddion mewn cysylltiad â gwaith Arloesi Bwyd Cymru.

Canolfan Bwyd Cymru yn rhannu arbenigedd caws gyda phartneriaid Arloesi Bwyd Cymru

Bu arbenigwyr cynhyrchu caws o Ganolfan Bwyd Cymru yn rhannu eu harbenigedd gyda phartneriaid Arloesi Bwyd Cymru o Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE. Cafodd aelodau o dîm technegol ZERO2FIVE ddysgu gan un o feistri cynhyrchu caws; y Technolegydd Mark Jones o Ganolfan Bwyd Cymru, cynhyrchwr caws penigamp sydd wedi gweithio dros nifer o gwmnïau caws blaenaf […]

Dros £110 miliwn o hwb i ddiwydiant bwyd a diod Cymru diolch i Brosiect HELIX

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn dangos bod Prosiect HELIX, menter a ddatblygwyd i hybu arloesedd ac effeithlonrwydd yn niwydiant bwyd a diod Cymru, eisoes wedi cael effaith o dros £110 miliwn, ers ei lansio dair blynedd yn ôl. Mae’r cynllun yn defnyddio cyfleusterau gweithgynhyrchu sydd ar flaen y gad, ac mae […]

Arloesi yn ganolog i lwyddiant bwyd a diod Cymru

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i Lywodraeth Cymru, wedi datgan bod arloesi yn ganolog i lwyddiant y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos, bron i ddwy flynedd ers ei lansio yn nigwyddiad cyntaf Blas Cymru, bod menter o’r enw Prosiect HELIX, i hybu arloesi ac […]

Arloesi Bwyd Cymru yn ymuno â chymuned EIT Food

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Arloesi Bwyd Cymru wedi cael ei benodi’n Bartner Rhwydwaith yn Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Bwyd Ewropeaidd (EIT) Food, menter arloesi bwyd mwyaf blaenllaw Ewrop. Gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, bydd hyn yn sefydlu presenoldeb gan EIT Food yng Nghymru, ac yn cysylltu’r diwydiant Cymreig â chonsortiwm ehangach o unigolion […]

Cwmni fegan newydd ar restr fer ar gyfer gwobr diolch i gefnogaeth amhrisiadwy

Mae cwmni bwyd a diod newydd yn Llantrisant wedi ennill lle ar y rhestr fer ar gyfer gwobr arloesi gwta bedwar mis ar ôl dechrau masnachu yn dilyn cefnogaeth gan brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Kind Protein, busnes bach sy’n gwneud cegeidiau fegan seitan a bariau byrbryd ger Llantrisant, wedi […]

Arloesi Prosiect HELIX yn rhoi hwb i ddiwydiant bwyd a diod Cymru

Mae adroddiad newydd yn dangos sut y mae menter strategol a gynlluniwyd i hybu arloesedd ac effeithlonrwydd yn niwydiant bwyd a diod Cymru wedi cyflawni dros £44m o effaith yn ei ddwy flynedd gyntaf, trwy helpu busnesau i gynyddu a chadw gwerthiannau, ynghyd â lleihau gwastraff a chostau prosesu. Mae Prosiect HELIX, a ariennir gan […]

Arloesi Bwyd Cymru yn hrwyddo diwydiant bwyd a diod Cymru yn yr Expo Bwyd a Diod

Ymunodd Arloesi Bwyd Cymru â’r ddirprwyaeth bwyd a diod o Gymru yn yr Expo Bwyd a Diod yn NEC Birmingham rhwng 16-18 Ebrill 2018. Dosbarthodd tîm Arloesi Bwyd Cymru gopïau o’r Cyfeiriadur Cynhyrchwyr, sy’n rhestru dros 450 o fusnesau bwyd a diod yng Nghymru, a thrafododd yr ystod o gefnogaeth dechnegol a masnachol y gallant […]

Arloesi Bwyd Cymru yn helpu i roi cynnyrch Cymreig ar lwyfan y byd

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio’r cyfeirlyfr digidol cynhwysfawr cyntaf o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru. Mae’r cyfeirlyfr, sy’n cynnwys cofnodion o dros 430 o gwmnïau, wedi’i greu i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerthu cynhyrchion Cymreig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cynhwysir cwmnïau bach a mawr yn y cyfeirlyfr a gynhyrchwyd ar ran Bwyd a […]

Prosiect arloesi bwyd gwerth £21 miliwn i ddiogelu miloedd o swyddi yng Nghymru

Mae disgwyl i raglen newydd gwerth £21 miliwn i gryfhau sector bwyd a diod Cymru ddiogelu miloedd o swyddi a sicrhau dros £100 miliwn i economi Cymru. Mae Prosiect HELIX Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer gwaith ymchwil i gynhyrchu bwyd yn fyd-eang, tueddiadau ym maes cynhyrchu bwyd, a gwastraff, i helpu gweithgynhyrchwyr bwyd […]

Arloesedd bwyd yw’r allwedd i gyflawni targed £7bn y llywodraeth ar gyfer y diwydiant

Lansio Arloesi Bwyd Cymru a’i ddyheadau i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod i gyflawni ei gynlluniau twf o 30% erbyn y flwyddyn 2020.

Arloesi Bwyd Cymru