Mae Prosiect HELIX yn cynnig cymorth technegol a masnachol wedi ei ariannu ar gyfer cwmnïau bwyd a diod Cymru.

Os yw’ch cwmni wedi’i leoli yng Nghymru, gallech chi fod yn gymwys am gymorth a ariennir gan Brosiect HELIX.

Mae Prosiect HELIX yn fenter strategol Cymru gyfan sy’n cael ei gyflwyno gan Arloesi Bwyd Cymru. Mae’r prosiect yn derbyn cymorth trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae cwmnïau bwyd a diod cymwys yn gallu manteisio ar ystod o gefnogaeth tymor byr, tymor canolig a hirdymor sy’n ceisio cynyddu cynhyrchiant a lleihau gwastraff yn y gadwyn gyflenwi.

Gall Prosiect HELIX cynnig cymorth amrywiol sy’n berthnasol i anghenion eich cwmni, yn cynnwys:

Arloesi

 • Datblygu cynnyrch newydd
 • Gwybodaeth dechnegol
 • Sefydlu busnesau newydd
 • Deddfwriaeth bwyd
 • Ailffurfio cynnyrch
 • Ychwanegu gwerth

Y maes allweddol cyntaf lle mae cymorth gan Brosiect HELIX ar gael yw arloesi. Mae datblygu cynhyrchion newydd ac ailffurfio cynhyrchion yn hanfodol i lwyddiant diwydiant bwyd a diod Cymru yn y dyfodol, gan sicrhau twf economaidd ac yn creu swyddi newydd.

Mae Prosiect HELIX yn darparu gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth ymarferol, gan gynorthwyo cwmnïau o Gymru i ddatblygu ac ailffurfio cynhyrchion o’r camau cysyniad, dylunio, datblygu a chynhyrchu nes eu bod yn cyrraedd basged siopa’r defnyddiwr.

 

Effeithlonrwydd

 • Datblygu systemau
 • Rheolyddion proses
 • Effeithlonrwydd cynnyrch
 • Dyluniad safle
 • Pecynnu
 • Dilysu systemau

Trwy weithredu’n fwy effeithlon, gall y sector bwyd a diod yng Nghymru leihau costau, cynyddu proffidioldeb a chyrraedd targedau polisïau cyhoeddus. Mae lleihau gwastraff yn lleihau effaith cynhyrchu bwyd ar yr amgylchedd tra bod gwella effeithlonrwydd trwy ddadansoddi cynhwysion yn gwneud cyfraniad allweddol at ymateb i anghenion defnyddwyr sy’n ymwybodol o’u hiechyd.

Mae Prosiect HELIX yn gweithio gyda chwmnïau bwyd a diod Cymru i wneud dadansoddiad fforensig bob cam o’r broses gynhyrchu, o’r ffatri i’r archfarchnad, gan nodi sut i wneud arbedion effeithlonrwydd ym meysydd rheolyddion proses, dylunio safleoedd, pecynnu a datblygu systemau.

Strategaeth

 • Achrediad trydydd parti
 • Gwybodaeth y diwydiant
 • Mentora a sgiliau
 • Datblygu busnes bwyd
 • Ymgysylltu â’r cyhoedd
 • Fframwaith arloesi

Bydd dull strategol Prosiect HELIX yn galluogi cynhyrchwyr bwyd yng Nghymru i fanteisio ar arferion gorau a gwybodaeth o’r diwydiant o bob rhan o’r byd. Er enghraifft, gall Prosiect HELIX gynorthwyo cwmnïau i ennill achrediad trydydd parti, megis BRC a SALSA, gan ddatblygu marchnadoedd newydd ar gyfer eu cynhyrchion.

Am wybodaeth pellach ewch i dudalennau unigol y canolfannau bwyd am eu manylion cyswllt.